24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

COACHING EN MOTIVATIE
Er is niets lastiger dan motivatie. Motivatie is belangrijk, want motivatie zorgt ervoor dat iemand wordt aangezet tot actie en het ontbreken ervan is de doorslaggevende factor om doelen niet te behalen. Verder is motivatie moeilijk stuurbaar. Er bestaan geen eenvoudige recepten om mensen te motiveren, de motivatie van mensen op peil te houden of gedemotiveerde mensen weer op nieuw te motiveren. In dit artikel ga ik in op motivatie en welke belangrijke rol coaching kan vervullen in het kader van motivatie.

MOTIVATIE
Motivatie wordt vaak omschreven als hetgeen dat je aanzet om een bepaald doel te bereiken of om een bepaald gedrag te vertonen. Ruwweg is er een indeling te maken in drie vormen of soorten motivatie, te weten:
- intrinsieke motivatie
- extrinsieke motivatie
- geÔnternaliseerde motivatie.
In onderstaande paragrafen beschrijf ik deze vormen in meer detail.

INTRINSIEKE MOTIVATIE
We spreken over intrinsieke motivatie als het doel van een activiteit gelegen is in de activiteit zelf. Voor intrinsiek gemotiveerde mensen is het uitvoeren van activiteiten zelf lonend. Intrinsieke motivatie wordt gevoed door vier factoren:
- Intellectuele nieuwsgierigheid
- Behoefte aan competentie, efficiŽntie
- Behoefte aan autonomie, zelfbepaling en controle
- Prestatiemotivatie en faalangst
Bovenstaande factoren zijn in ieder mens aanwezig.

EXTRINSIEKE MOTIVATIE
Van extrinsieke motivatie wordt gesproken als mensen activiteiten uitvoeren omdat ze van deze activiteiten verwachten dat ze leiden tot een aantal positief ingeschatte gevolgen (beloningen) die niet inherent verbonden zijn met de activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat een kind van de ouders een beloning krijgt omdat het goed zijn best heeft gedaan. Beloningen hebben een tweetal functies:

Controlerend
het evalueren van de taak om te zien of deze naar behoren is uitgevoerd of een voldoende niveau is bereikt (een proefwerk).

Informerend
het evalueren van een taak om informatie geven over het niveau dat men (reeds) bereikt heeft en over de kwaliteit van de prestatie. Positieve en duidelijke feedback is hiervan de kern (waarom is iets niet goed en hoe kan het beter).

GEŌNTERNALISEERDE MOTIVATIE
Een derde soort van motivatie, naast intrinsieke en extrinsieke motivatie, is geÔnternaliseerde motivatie. Soms voeren mensen taken uit waarvoor zij toch niet intrinsiek gemotiveerd zijn en ook geen extrinsieke beloningen krijgen. Ze doen dit omdat ze willen voldoen aan de regels en verwachtingen van hun omgeving. Ze hebben het gevoel dat het 'zo moet' of Ďzo hoortí en voelen zich schuldig als ze de activiteit niet naar behoren uitvoeren.

DYNAMIEK
Als we kijken naar de vorige paragrafen dan lijkt motivatie vrij goed structureerbaar. Het tegendeel is echter waar, motivatie is een zeer dynamisch fenomeen. De redenen waarom men zich inzet voor taken kunnen zeer divers zijn en taken staan niet op zichzelf maar maken deel uit van een groter complex aan activiteiten. Hierin moet een balans worden gevonden. Deze balans varieert eigenlijk van dag tot dag of zelfs van uur tot uur omdat allerlei positieve of negatieve ervaringen en verwachtingen leiden tot het wisselend beoordelen van het belang van taken. Daarnaast zijn de verschillende vormen van motivatie op elkaar van invloed. Zo kan door controlerende extrinsieke beloningen de intrinsieke motivatie worden ondermijnd. Het motief voor de taak verandert op dat moment van de taak zelf naar de beloning. Daarentegen kan de intrinsieke motivatie worden vergroot door informerende extrinsieke beloningen. De interesse in de taak wordt vergroot door het geven van gerichte feedback (hoe kan het nog beter).

COACHING
Coaching is bij uitstek een hulpmiddel bij motivatieproblematiek. Coaching bestaat uit individuele ondersteuning van cliŽnten met persoonlijke ontwikkeling als doel. Sleutelbegrippen bij coaching zijn: waarnemen en feedback geven. Feedback betekent letterlijk terugkoppeling. Door middel van feedback over wat de coach waarneemt wisselen de coach en gecoachte informatie uit over houding en gedrag. Door het ontvangen van feedback van de coach is de gecoachte in staat zijn handelen kritisch te bezien en indien noodzakelijk aan te passen. Feedback is de hoofdvorm van een informerende beloning. Voor informerende beloningen geldt dat ze niet alleen extrinsieke motivatie veroorzaken maak ook de intrinsieke motivatie versterken. Coaching kan in beginsel plaatsvinden in persoonlijke gesprekken, per telefoon of per email. Voor het behandelen van motivatievraagstukken liggen persoonlijke gesprekken en telefonische coaching het meest voor de hand.

DE VOORWAARDEN
Natuurlijk moet er, om een succesvol coachingstraject te waarborgen aan een tweetal voorwaarden worden voldaan:
- de coach moet vanzelfsprekend aan de standaard integriteits- vertrouwelijkheids- en deskundigheidseisen voldoen (zie: wat is coaching).
- de client moet voldoende coachable zijn (zie: ben ik coachable).

DE AANPAK
Bij motivatievraagstukken stelt de coach in eerste instantie samen met de cliŽnt vast waar het motivatieprobleem precies betrekking op heeft. Als dit in kaart is gebracht dan zoekt de coach samen met de cliŽnt wat de redenen zijn voor het motivatieprobleem (negatieve factoren). Vervolgens wordt samen met de cliŽnt onderzocht waarom het voor de cliŽnt van belang is de activiteit waarvoor de motivatie ontbreekt toch uit te voeren (positieve factoren). Als zowel de positieve als de negatieve factoren in kaart zijn gebracht dan kan op basis hiervan worden bepaald in hoeverre het belangrijk is om de activiteit toch uit te voeren. Als dit namelijk niet van belang blijkt dan is het probleem direct opgelost. De coach zal op basis van de informatie over de positieve en negatieve factoren in een aantal sessies door het geven van feedback (informerende beloning) de gecoachte extrinsiek motiveren en door het koppelen van de feedback aan de factoren die intrinsieke motivatie voeden deze vergroten..

DE RESULTATEN
Na enige sessies, waarbij vanzelfsprekend ook veel zelfwerkzaamheid van de cliŽnt wordt verwacht is de client beter gemotiveerd. Hij/zij kijkt ook uit naar de nieuwe sessies om verdere feedback te ontvangen. Na afloop van het traject heeft hij/zij ook voldoende gereedschappen om zonder begeleiding zichzelf te motiveren. Dit leidt vanzelfsprekend tot een beter functioneren en, daardoor tot een tevreden cliŽnt in een tevreden omgeving.

OVER DE AUTEUR
Erik Spaans is directeur en eigenaar van Tcoach: www.tcoach.nl, het grootste Coaching Call Center in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van coaching op het gebied van loopbaanplanning en effectieve communicatie.

Zoek direct een coach die gespecialiseerd is in motivatie.

Terug