24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

TELEFONISCHE COACHING
door Erik Spaans

Met het toenemen van het vertrouwen in coaching als hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling neemt ook het belang van telefonisch coachen toe als alternatief voor persoonlijke ontmoetingen. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt door invloeden vanuit de Verenigde Staten. Sinds 9/11 wordt vliegen daar als aanzienlijk minder aantrekkelijk ervaren en wordt op andere manieren contact met elkaar gezocht. De rest van de wereld volgt deze trend. Een andere oorzaak is de toenemende populariteit van de mobiele telefoon. Bellen wordt hierdoor steeds meer gezien als alternatief voor persoonlijke gesprekken. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. In de Verenigde Staten, Engeland en Australië vindt al meer dan 75 % van de coachingsgesprekken telefonisch plaats. Ook in Nederland kiezen steeds meer mensen voor telefonische coaching.

VERSCHILLEN
Waarin verschilt telefonische coaching met de "klassieke" persoonlijke coaching? Bij een telefonische sessie bestaat het contact tussen coach en coachee uitsluitend uit gesproken woord. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukking zijn niet zichtbaar voor de gesprekspartner. Enerzijds gaat dit ten koste van de informatie die hierin is vervat. Anderzijds ontbreekt ook een eventuele verstorende werking hiervan. Door het ontbreken van reistijden is de sessie efficiënter dan een persoonlijke sessie. Verder geldt dat bij een persoonlijke sessie er altijd iemand meer thuis is op de ontmoetingsplaats dan de ander.

DE VOORDELEN VAN TELEFONISCHE COACHING
De voordelen van telefonische coaching zijn legio:

Keuzevrijheid
De keuzevrijheid wordt door telefonische coaching enorm vergroot, een coachee is niet meer gebonden aan de coaches die zich binnen een redelijke reisafstand bevinden, maar kan zijn of haar ideale coach kiezen zonder rekening te houden met geografische beperkingen. Een beter passende coach vergroot natuurlijk ook de kans op succes.

Effectiviteit
Telefonische coaching is effectiever. Noch de coach noch de coachee kunnen worden afgeleid door elkaars uiterlijk of de omgeving waarin ze elkaar ontmoeten. Ook zorgt de telefoon voor meer gelijkwaardigheid in de relatie, veel ongelijkwaardig optreden uit zich in lichaamstaal en die is niet zichtbaar, een einde maken aan het gesprek is ook gemakkelijker dan in een persoonlijk gesprek. Dit waarborgt ook een professionele afstand tussen coach en coachee.

Efficiëntie
Telefonische coaching is efficiënter. In een telefoongesprek komt men veel sneller terzake dan in een persoonlijk gesprek, veel van de beleefdheidsvragen en -antwoorden kunnen achterwege blijven. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat telefonische sessies over het algemeen 50 tot 75 procent minder tijd in beslag nemen dan persoonlijke sessies. Ook is er geen reistijd nodig en kan zelfs reistijd (de file naar huis of wachttijd op een vliegveld) benut worden voor coaching.

Kosten
Telefonische coaching is goedkoper. De praktijk leert dat telefonische coaching ongeveer 60 procent goedkoper is dan reguliere coaching. Dit komt doordat telefonische coaching efficiënter is, maar ook doordat de tarieven voor telefonische coaching lager liggen, de coach werkt immers ook efficiënter.

Gemak
Telefonische coaching is meer ontspannen. De coach en de coachee zijn volledig vrij om de plaats te kiezen waar zij zich het meest op het gemak voelen.

Vertrouwelijkheid
Telefonische coaching is vertrouwelijker. Omdat de coachee zelf een veilige plaats kan kiezen, kan hij of zij waarborgen dat niemand weet met wie het gesprek is en waarover.

WANNEER IS TELEFONISCHE COACHING MINDER GESCHIKT
Hoewel telefonische coaching een groot aantal voordelen biedt ten opzichte van de reguliere coaching, zijn er natuurlijk situaties waarin telefonische coaching minder geschikt is dan reguliere coaching:

Geen één op één gesprek
In situaties waarin geen sprake is van een één op één gesprek, bijvoorbeeld bij het coachen van een echtpaar of een groep, is telefonische coaching een minder goede optie, procesbewaking kan in deze gevallen erg lastig zijn door de telefoon.

Counselling
In gevallen waarbij meer sprake is van counselling of therapie dan van coaching en dus emotioneel veel diepgaander gesprekken zijn lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen cruciaal. Telefoongesprekken geven dan te weinig informatie.

Lichamelijk werk
In gevallen waar lichamelijke oefeningen nodig zijn, is het ook noodzakelijk om visueel te controleren hoe de coachee deze uitvoert.

Een aantal coaches beveelt aan om voorafgaand aan telefonische coaching één of meerdere persoonlijke gesprekken te hebben met de coachee. Op deze wijze leert men elkaar kennen. Anderen vinden dit minder noodzakelijk en stellen dat de telefoongesprekken zelf en misschien een CV voldoende zijn voor de meeste hulpvragen.
CONCLUSIE
Telefonische coaching is in het merendeel van de gevallen een goed en soms zelfs beter alternatief dan persoonlijke coaching. Wel dient vanzelfsprekend ook bij telefonische coaching dezelfde procescontrole plaats te vinden als bij reguliere coaching en is het van belang dat de coach adequaat kan omgaan met de (on)mogelijkheden van de telefoon.

OVER DE AUTEUR
Erik Spaans is directeur en eigenaar van Tcoach: www.tcoach.nl, het grootste Coaching Call Center in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van coaching op het gebied van loopbaanplanning en effectieve communicatie.

Terug